Nowy PROW 2014-2020

22-01-2014
Wsparcie rolnictwa ekologicznego w nowej perspektywie finansowej.
Stowarzyszenie Ekoland czyni starania, aby w nowej perspektywie finansowej wsparcie rolnictwa ekologicznego było na poziomie umożliwiającym dalszy rozwój tego sektora.
Prosimy o zapoznanie się z listem wysłanym do Ministra Rolnictwa w ramach konsultacji :

  Pan Stanisław Kalemba Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
ul. Wspólna 30 00-930 Warszawa

Szanowny Panie Ministrze,
Rolnictwo ekologiczne, według Daciana Ciolosa, Komisarza UE do spraw Rolnictwa, jest jednym z priorytetów w nowej Wspólnej Polityce Rolnej. Z uwagą obserwujemy prace nad nową Wspólną Polityką Rolną w Unii Europejskiej i w Polsce, a zwłaszcza nad nowym Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kontekście rozwoju rolnictwa ekologicznego w naszym kraju. W zamieszczonym na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi „Wstępnym zarysie PROW 2014-2020” napisano, że „prowadzenie produkcji rolnej zgodnie z praktykami rolnictwa ekologicznego czyni ją bezpieczniejszą dla środowiska, ale równocześnie jest ona mniej wydajna i bez odpowiedniego wsparcia finansowego produkcja ekologiczna nie jest konkurencyjna, w porównaniu do gospodarowania konwencjonalnego”. Niestety propozycje określające dalsze działania PROW zaplanowane na rok 2014 roku nie pozwalają na wystarczające zapewnienie wsparcia koniecznego dla wzmocnienia rolnictwa ekologicznego i z tego względu zwracamy się do Pana Ministra z apelem o zmiany części zaproponowanych zapisów. Pomimo uwag, które przekazaliśmy w ramach konsultacji, na podstawie uchwały nr 84 przyjętej w dniu 12 listopada 2013 r. przez Komitet Monitorujący PROW 2007-2013 przyjęto zapisy o degresywności płatności dla gospodarstw, które w sposób wyjątkowo niekorzystny i nieznany w żadnym innym kraju członkowskim UE zmieniają program rolnośrodowiskowy w sposób, który sprawia, że jego wdrażanie stanie się nieopłacalne dla rolników. Degresywność płatności w programie rolnośrodowiskowym powinna pozostać na dotychczasowym poziomie zgodnie z programem rolnośrodowiskowym wdrażanym w latach 2007-2013. Jednocześnie popieramy nowe zapisy dotyczące wprowadzenia obowiązku produkcji i odpowiedniego przeznaczenia plonu w rolnictwie ekologicznym. Należy je jednak uzupełnić o możliwość odpowiedniego przeznaczenia plonu także na potrzeby własnej rodziny i gości w przypadku gospodarstw agroturystycznych oraz na pasze dla własnych zwierząt. Rolnicy, którzy produkują produkty na użytek własny w małych gospodarstwach także zasługują na wsparcie, podobnie, jak w innych krajach Wspólnoty. Chcielibyśmy także zwrócić uwagę Pana Ministra na fakt, że proponowane zmiany utrudnią realizację celów, do których zobowiązana jest Polska w ramach następujących dyrektyw unijnych i międzynarodowych zobowiązań: Dyrektywa 200/60/WE z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Ramowa Dyrektywa Wodna) - Dyrektywa 2008/56/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. ustanawiająca ramy działań Wspólnoty w dziedzinie polityki środowiska morskiego (Ramowa Dyrektywa ws. Strategii Morskiej) - Dyrektywa 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dyrektywa Siedliskowa) - Dyrektywa 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (Dyrektywa Ptasia) - Dyrektywa 2009/128/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów - Decyzja Rady 93/626/EWG z dnia 25 października 1993 r. dotycząca zawarcia Konwencji o różnorodności biologicznej (Konwencja z Rio de Janeiro) - Konwencja o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego sporządzona w Helsinkach dnia 9 kwietnia 1992 r. zwana Konwencją Helsińską (Dz.U. z 2000 r. Nr 28, poz. 346) Ponadto, cele szczegółowe i cele przekrojowe Programu rolnośrodowiskowo-klimatycznego określone na str. 109 tego dokumentu, takie jak: - 4.a Odtwarzanie i zachowanie różnorodności biologicznej, w tym na obszarach Natura 2000, oraz rolnictwa o wysokiej wartości przyrodniczej i stanu europejskich krajobrazów; - 4.b poprawa gospodarki wodnej; - 4.c poprawa gospodarowania glebą, nie zostaną osiągnięte w przypadku tak dużego ograniczenia środków w wyniku wprowadzenia proponowanej degresywności. Działalność rolnicza wpływa zarówno na stan bioróżnorodności w naszym kraju, jak i na stan wód powierzchniowych. Wzmożony spływ z pól substancji pokarmowych pochodzących z nawozów oraz z produkcji zwierzęcej powoduje zanieczyszczenie rzek w Polsce, a tym samym wód w Morzu Bałtyckim. Efektem są wzmożone zakwity glonów w Bałtyku powodujące powstawanie stref beztlenowych, które wpływają negatywnie nie tylko na stan środowiska morskiego (m.in. duża śmiertelność ryb), ale i na walory turystyczne i rekreacyjne naszego polskiego wybrzeża. Z uwagi na powyższe, konieczne jest utrzymanie degresywności płatności w pakietach przyrodniczych na dotychczas obowiązującym poziomie. Projekt Programu Rolnośrodowiskowego na 2014 r. oraz Programu rolnośrodowiskowo-klimatycznego na lata 2014-2020, które nie zapewniają realizowania wyżej wymienionych dyrektyw i zobowiązań międzynarodowych, mogą narazić Polskę na zastrzeżenia m.in. ze strony Komisji Europejskiej dotyczące poprawności wydatkowania środków publicznych przeznaczonych na realizację celów rolno-środowiskowo-klimatycznych. Utrzymanie zaproponowanych zapisów dotyczących degresywności płatności i wykluczenie możliwości przeznaczenia produkcji na własny użytek lub jako pasze dla zwierząt we własnym gospodarstwie sprawi, że ucierpią rolnicy oraz zostanie podważone zaufanie do instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej. Biorąc pod uwagę fakt, że w latach 2003-2012 areał upraw ekologicznych wrósł jedenastokrotnie, a w samym roku 2012 liczba gospodarstw oraz powierzchnia upraw ekologicznych wzrosła o 10 proc., wprowadzenie degresywności w kształcie proponowanych w zapisach programu PROW zahamuje ten pozytywny trend. Mając na uwadze powyższe, zwracamy się z apelem o zapewnienie prawidłowego wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, a zwłaszcza Programu rolnośrodowiskowo-klimatycznego na lata 2014-2020 oraz poinformowanie nas o wprowadzonych korektach do projektów tych programów.
Z poważaniem
Danuta Pilarska Przewodnicząca Zarządu Głównego Stowarzyszenia Ekoland 
Tu możemy pobejrzeć transmisję z posiedzenia senackiej Komisji Rolnictwa :
http://senat.atmitv.pl/SenatConsole/TransmissionArchiveItem.go?code=8KRRW811
Nowości


Archiwum