Produkujemy z troską o przyrodę, 
                  żywimy dbając o ludzkie zdrowie 

Zaproszenie

22-01-2013

Zarząd Oddziału Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia EKOLAND zaprasza Członków Stowarzyszenia na Walne Zebranie, które odbędzie się 02.02.2013r. o godz. 13:00 w Kluczkowie (świetlica). Uczestnictwo dla Członków Stowarzyszenia obowiązkowe.

Program Zebrania
1. Otwarcie Zebrania, Edyta Jaroszewska - Nowak.
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
3. Wybór protokolanta.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Przyjęcie Porządku Zebrania.
6. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Oddziału.
7. Sprawozdanie finansowe.
8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
9.Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami i głosowanie nad udzieleniem absolutorium organom Stowarzyszenia.
10.Propozycje planu działań Stowarzyszenia na 2013 rok.
11.Wybór delegatów na Walne Ogólnopolskie.
12.Wolne wnioski i zapytania.
13.Podjęcie uchwał.
14.Zamknięcie zebrania.
Zgodnie ze Statutem składki regulujemy do 30 marca, w szczególnych wypadkach do 30 grudnia.

Nowości


Archiwum