WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW EKOLAND

15-04-2018
18.04.2018r o godzinie 11 w Świetlicy w Kluczkowie koło Swidwina 
Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia EKOLAND zwoływane jest przez GŁÓWNĄ KOMISJĘ REWIZYJNĄ


Porządek zebrania:
1. Otwarcie zebrania
2. Wybór przewodniczącego zebrania
3. Wybór protokolanta zebrania, wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej, wybór komisji uchwał i wniosków.
4. Stwierdzenie quorum.
5. Przedstawienie sytuacji Lubelskiego Oddziału Stowarzyszenia EKOLAND, przez członków tego oddziału.
6. Dyskusja nad przedstawioną sytuacją.
7. Głosowanie
8. Sprawozdanie merytoryczne z pracy Zarządu Głównego Stowarzyszenia EKOLAND.
9. Sprawozdanie finansowe Zarządu Głównego Stowarzyszenia EKOLAND. 10. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami.
11. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi Głównemu Stowarzyszenia EKOLAND.
12. Przerwa
13. Powołanie Komisji Statutowej oraz Komisji do spraw Kryteriów Rolnictwa Ekologicznego Stowarzyszenia EKOLAND.
14. Dyskusja nad zmianami do statutu i Kryteriów Rolnictwa Ekologicznego Stowarzyszenia EKOLAND.
15. Omówienie sprawy członkostwa Stowarzyszenia EKOLAND w strukturach organizacji ECVC , oraz głosowanie nad uczestnictwem całego stowarzyszenia w tej organizacji.
16. Określenie kierunków działalności stowarzyszenia.
17. Przyjęcie uchwał i wniosków.
18. Zakończenie zebrania.
Nowości


Archiwum