Referendum dotyczące upraw GMO

05-10-2017
Ponad 95% głosujących nie zgadza się na uprawy GMO!
1 października 2017r w gminie Świdwin odbyło się referendum w sprawie GMO. Było to pierwsze w Polsce referendum dotyczące genetycznie zmodyfikowanych organizmów. Mieszkańcy odpowiedzieli na pytanie :”Czy zgadzasz się, aby GMO było uprawiane lub hodowane w naszej Gminie?” Ponad 95% biorących udział w głosowaniu opowiedziało się przeciwko takim uprawom. Niestety wynik referendum nie jest wiążący, ponieważ nie osiągnięto wymaganej ustawą frekwencji. Aby referendum było wiążące, do urn musiałoby pójść 30% wszystkich uprawnionych do głosowania. Taki próg często nie jest osiągany przy wyborach do Parlamentu, ale to nie przeszkadza uznać wybranych posłów i senatorów za legalnych przedstawicieli społeczeństwa. Referendum jest istotnym instrumentem demokracji pozwalającym wyrażać opinie społeczne na ważne tematy. Niestety prawo referendalne jest skonstruowane w taki sposób, że decydujący głos należy do biernej części społeczeństwa, która nie bierze udziału w głosowaniu. Ich nieobecność powoduje, że referendum jest nie wiążące. Często jest też tak, że władze również nie są zainteresowane zwiększaniem aktywności społeczeństwa, co było widoczne przed ogólnopolskim referendum w2015r kiedy to niektórzy politycy wręcz zniechęcali ludzi do głosowania. Jako inicjatorzy referendum mieliśmy nadzieję, że uzyskamy wsparcie ze strony tych polityków, którzy szli do wyborów z hasłami oddania władzy w ręce obywateli, niestety nie otrzymaliśmy od nich żadnej pomocy. Podczas ogólnokrajowego referendum z 2015r frekwencja w gminie Świdwin wyniosła tylko 5,9 %. 1 października do urn poszło ponad 10% uprawnionych do głosowania, co pokazuje, że pomimo braku zaangażowania władz w promowanie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, mieszkańcy chcą w dużo większym stopniu niż dotychczas, decydować w ważnych dla nich tematach. Pilnej zmiany wymaga ustawa o referendum lokalnym, tak by referendum stało się autentycznym narzędziem demokracji bezpośredniej. Kampania referendalna opierała się na bezpośrednim kontakcie z mieszkańcami podczas organizowanych spotkań w sołectwach. Niestety niska frekwencja na spotkaniach spowodowała, że większość mieszkańców nie dowiedziała się jak wielkim zagrożeniem są uprawy GMO. Ostatnie badania naukowe niezbicie wskazują na ścisły związek żywności GMO oraz glifosatu z chorobami nowotworowymi. Stale wzrastająca liczba chorych na raka powinna już dawno zaalarmować odpowiednie instytucje odpowiedzialne za zdrowie Polaków. Wdrażane programy onkologiczne nie są jednak nakierowane na profilaktykę, a jedynie na wczesne wykrywanie i leczenie o 2% skuteczności. Sukcesem jest na pewno to, że 492 osoby sprzeciwiły się uprawom GMO, te osoby są już świadome zagrożeń i mamy nadzieję, że będą uświadamiały innych. Jesteśmy wdzięczni tym, którzy przyczynili się do tego, że referendum się odbyło i udało się uzyskać frekwencję pokazującą znaczny wzrost aktywności mieszkańców. Ogromną wdzięczność kierujemy również do księży, którzy nie zostali obojętni na zagrożenia i modlili się w intencji POLSKI WOLNEJ OD GMO Inicjatorzy referendum.
Nowości


Archiwum