Produkujemy z troską o przyrodę, 
                  żywimy dbając o ludzkie zdrowie 

Walne Zgromadzenie

23-01-2014
Walne Spotkanie Członków Zachodniopomorskiego Odzdziału EKOLAND 8 luty 2014r
Zaproszenie na Walne Zebranie Sprawozdawcze Zachodniopomorskiego Oddziału Stowarzyszenia EKOLAND

Zebranie odbędzie się 8.02.2104r od godziny 12.00 w gospodarstwie Elżbiety i Wojciecha Pilch w Dargosławiu

http://www.pilch.com.pl/kontakt.html

Porządek obrad:
1.Otwarcie Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków Stowarzyszenia.
2. Przyjęcie porządku obrad i stwierdzenie prawomocności zebrania.
3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania
4. Wybór Sekretarza Walnego Zebrania
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków.
6. Sprawozdanie z działalności Zarządu i przedstawienie sprawozdania finansowego.
7. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej
8. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami,.
9. Podjęcie uchwały nr 1/2014 Walnego Zebrania Członków w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego i finansowego za rok budżetowy 2013.
10. Podjęcie uchwały nr 2/ 2014 Walnego Zebrania Członków w sprawie udzielenia absolutorium Władzom Stowarzyszenia.
11. Przedstawienie propozycji uchwał, wniosków, wolne wnioski
12. Przedstawienie planów programowych na rok 2014. 13.Sprawozdanie Komisji skrutacyjnej, uchwał i wniosków 14.Informacja o bieżącej sytuacji prawnej dotyczącej planowanego wsparcia dla gospodarstw ekologicznych .
15.Zamknięcie obrad.
Obiad: gorąca zupa
Projekcja filmu godzina 14.00
Około godziny 15.00 koncert gongów i mis tybetańskich w wykonaniu Witolda i Aleksandry. Dla wygody podczas koncertu można wziąć ze sobą karimatę, koc itp.
Po koncercie kolacja( koszyczkowa- każdy przywozi coś do degustacji) i spotkanie integracyjne.
Dla osób chcących przenocować jest możliwość noclegu w gospodarstwie agroturystycznym( 30 zł od osoby) lub na miejscu.( swój materac i śpiwór).

Skladka członkowska roczna 100 zł płatna do 30 marca 2014. Dla opłacających składkę w terminie prenumerata EKOARKI i kalendarz biodynamiczny gratis.
Nowości


Archiwum